LæreruddannelseMeritlæreruddannelseEfter-/videreuddannelse
Om seminarietStudiemiljøUdviklingInternationalKontakt osLog påTXTRSSSitemap

Arbejdsbeskrivelse

for adjunkter og lektorer ved lærerseminarier

Det påhviler adjunkter/-lektorer (herefter lærere) at udføre de opgaver, som ligger inden for institutionens formål, herunder blandt andet de nedenfor nævnte. 

Der bør for den enkelte ansatte tilvejebringes en rimelig balance mellem omfanget af opgaver af udviklingsmæssig art og pædagogisk-administrativ art og omfanget af opgaver af udviklingsmæssig art.

Adjunkter bør have mulighed for at kvalificere sig til lektorer.

1.1. 
Det påhviler enhver lærer at undervise i det eller de fag, hvorom der ved ansættelsen er truffet aftale, og i øvrigt i fag, fagområder eller emner, som læreren er kvalificeret til.

1.2. 
Lærere skal varetage planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, herunder vejledning af de studerende, udarbejdelse af undervisningsmateriale og opgaver, rettelse og bedømmelse af besvarelser, rapporter og andre studieprodukter samt indgå i drøftelser med de studerende om undervisningens planlægning og gennemførelse.

1.3. 
Lærerne skal medvirke ved forberedelse af de studerendes praktik, gennemførelse af praktikken og evalueringen heraf. Lærerne skal medvirke ved forberedelse af de studerendes praktik, gennemførelse af praktikken og evalueringen heraf.

1.4. 
Lærerne skal medvirke ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af ekskursioner og studierejser for de studerende i ind- og udland. Lærerne skal medvirke ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af ekskursioner og studierejser for de studerende i ind- og udland.

1.5. 
Lærerne skal varetage almindeligt tilsyn med og vejlede i brugen af undervisningsmateriel og inventar til undervisningen og medvirke ved planlægning af faglokaler og deres indretning, herunder anskaffelse af undervisningsmateriel o.l. Lærerne skal varetage almindeligt tilsyn med og vejlede i brugen af undervisningsmateriel og inventar til undervisningen og medvirke ved planlægning af faglokaler og deres indretning, herunder anskaffelse af undervisningsmateriel o.l.

1.6. 
Lærerne skal medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer ved eget seminarium, herunder udarbejdelse af opgaver, forberedelse, eksamination og bedømmelse. Lærerne skal medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer ved eget seminarium, herunder udarbejdelse af opgaver, forberedelse, eksamination og bedømmelse.

2.1.
Lærerne skal følge den pædagogiske, teoretiske og praktiske udvikling inden for deres fag nationalt og internationalt.

2.2.
Lærerne skal følge den faglige og pædagogiske debat inden for uddannelsen som helhed, herunder udviklingen i folkeskolen, og i øvrigt inden for de områder, der henhører under institutionens opgaver.

2.3.
Lærerne skal deltage i pædagogisk,  fagligt og tværfagligt samarbejde såvel mellem lærere og studerende på den enkelte institution som mellem flere institutioner, herunder deltage i     lærermøder, møder i medarbejderråd, med studerende, praktiklærere og andre grupper.  

2.4.
Lærerne skal medvirke ved den overordnede planlægning og organisering af uddannelse og undervisning på institutionen, herunder udarbejdelse af studieordninger, af tværfaglige eller tematiske studieområder m.v.

3.1.
Institutionens ledelse kan pålægge lærerne at medvirke ved rådgivning og studievejledning af studerende.

3.2.
Institutionens ledelse kan pålægge lærerne at varetage dokumentations-, evaluerings, formidlings, rådgivnings- og udviklingsopgaver internt og som led i et samarbejde mellem institutionen, skoler, kommuner m.fl. 

3.3.
Institutionens ledelse kan pålægge lærerne  - eventuelt som led i et samarbejde med andre kursusudbydere eller kursusrekvirenter – at gennemføre ekstern kursusvirksomhed, herunder efteruddannelse af folkeskolens lærere, voksenpædagogiske kurser, åben uddannelse m.v.

4.
Institutionens ledelse kan pålægge lektorer at varetage opgaver i forbindelse med den overordnede planlægning og organisering af praktik.
I øvrigt påhviler det lektorer ud over det under punkt 1-3 anførte

  • selvstændigt at tage tværgående og koordinerende initiativer i forhold til opgaverne under punkt 1.
  • at følge udviklingen vedrørende undervisningsmateriel og undervisningsmaterialer,
  • at udføre udviklings- og planlægningsopgaver, bl.a. jfr. punkt 3.2. og 3.3. både internt og eksternt,
  • at deltage i vejledning af adjunkter
  • at indtræde i bedømmelsesudvalg.   Lektorer kan medvirke ved censur på andre lærerseminarier.

Der gælder en særskilt arbejdsbeskrivelse for mellemlederhverv og for souschefarbejde.    

 

Bookmark and Share
Redigeret: 9. november 2006 · Ansvarlig: LAKO

Institut for Skole og Læring · Nyelandsvej 27-29 · 2000 Frederiksberg · Tel: 72 48 72 00 · IP-fax: 72 48 72 90 · lmf@phmetropol.dk